METROSPORT - Teniszpályák és műfüves focipályák - Pályafoglalás: 06 30 742 0480, (1) 406-5584

FŐNIX SE alapszabály

FŐNIX SPORT-, és SZABDIDŐSPORT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek megfelelően létrehozzuk a FŐNIX SPORT és SZABADIDŐSPORT Egyesületet, (továbbiakban: Sportegyesület) amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület alaptevékenysége a sport. A Sportegyesület közvetlenpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Sportegyesület 2014. május 27-én az alábbi Alapszabályt fogadta el.

I.

A SPORTEGYESÜLET ADATAI

1.§ (1) A Sportegyesület neve: FŐNIX SPORT-, és SZABADIDŐSPORT Egyesület

(2) A Sportegyesület rövidített neve: FŐNIX S.E.

(3) A Sportegyesület székhelye: 1162 Budapest, Csömöri u. 158.

(4) A Sportegyesület működési területe: Magyarország

(5) a Sportegyesület címere:

(6) Az egyesület logója:

2. § A Sportegyesület jogállása:

Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

II.

A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

3. § A Sportegyesület célja:

(1) A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet. A Sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt. A Sportegyesület támogatja tagságának és a lakosságnak szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez.Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek működéséhez. A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.

(2) A Sportegyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében a Sportegyesület - kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetőleg jogi személyekkel jogi személyiséggel rendelkező vagy a nélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. A Sportegyesület ezen tevékenységét kizárólag másodlagosan végezheti. A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

(3) A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a Sportegyesület alaptevékenységének minősül.

(4) A Sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a Sportegyesület tagja lehet az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek.

4. § A Sportegyesület alapvető feladatai:

 1. a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák- és szabadidősport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,

 2. tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;

 3. tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása;

 4. a sporthoz szükséges sportfelszerelés biztosítása;

 5. a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel;

 6. tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, szervezetben történő ellátása;

 7. sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése;

 8. együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport előmozdítása;

 9. az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása;

 10. információszerzés és -közlés a tagok részére;

 11. a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása;

 12. kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel;

 13. az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása;

 14. a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek támogatása;

 15. Amatőr- és szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása

 16. Sportesemények szervezése

5. § A Sportegyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Sportegyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. A Sportegyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

6. § A Sportegyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

7. § A Sportegyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

8. § A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

III.

A TAGSÁGI VISZONY

9. § (1) A Sportegyesület tagja lehet minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár, továbbá aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és belépési nyilatkozatban az Alapszabályt elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a Sportegyesület Alapszabályát ismeri, azt, valamint a Sportegyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét, és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve az egyesület tevékenységében aktívan részt vesz. A Sportegyesületnek kiskorú személy is tagja lehet.

(2) A Sportegyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában érdekelt és pártoló tagsági díjat fizet. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint pártoló tag az egyesület munkájában képviselője útján vesz részt.

(3) A Sportegyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg a Sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.

IV.

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

10. § Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik, kilépéssel, kizárással, törléssel és a tag halálával, valamint a jogi személy tag, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg.

11. § (1) A Sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

(2) A Sportegyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének kell benyújtani. Kiskorú személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell. A kérelmet az Elnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség döntése ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A közgyűlés a fellebbezést a következő ülésén köteles napirendre tűzni és a fellebbezésről dönteni.

(3) A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

(4) A tiszteletbeli taggá választásra a Sportegyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését a Sportegyesület tagjai is kezdeményezhetik.

12. § A tagsági viszony megszűnik:

(1) A tag kilépésével: A kilépésről szóló nyilatkozatot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A bejelentést nem kell indokolni. Amennyiben a tag a kilépésének bejelentésekor tagdíjhátralékot halmozott fel, abban az esetben csak akkor lehet újra a Sportegyesület tagja, amennyiben tagdíjhátralékát a Sportegyesületnek megfizeti.

(2) A tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja;

(3) A tag törlésével: Amennyiben a tag 3 havi tagdíjnak megfelelő tagdíjhátralékot halmozz fel, a tagdíjhátralék megfizetésére történő felszólítás kézhezvételétől számított 15 eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal az Elnökség törléssel törölheti. A törölt tag csak abban az esetben lehet újra a Sportegyesület tagja, amennyiben tagdíjhátralékát a Sportegyesületnek megfizeti.

(4) A tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.

13. § Pártoló tagi jogviszony megszűnhet a 12. § (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerint, tiszteletbeli tagsági jogviszony megszűnhet a 12. § (1), (2) és (4) bekezdése szerint.

V.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

14. § A Sportegyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

15. § A Sportegyesület tagjainak jogai:

 1. részt vehetnek a Sportegyesület Közgyűlésén;

 2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;

 3. bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; (Képviseletre jogosító tisztségre kiskorú tag nem választható

 4. jogosultak részt venni a Sportegyesület rendezvényein;

 5. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, illetve a Sportegyesület szolgáltatásait;

 6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak

16. § A Sportegyesület tagjainak kötelességei:

 1. kötelesek megtartani az Alapszabályt, illetve a Sportegyesület egyéb szabályzatait, illetőleg a Sportegyesület szerveinek határozatait;

 2. kötelesek teljesíteni az Sportegyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

 3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. (A tagdíj mértékét a közgyűlés, az esedékességét az Elnökség határozza meg.)

 4. Sporttevékenységet folytató tag esetén részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken, a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés

 5. Köteles az egyesület vagyontárgyait megóvni.

 6. Köteles a Sportegyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás tanúsítására.

17. § (1) A tiszteletbeli tagok a Sportegyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen.

(2) A Sportegyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

18. § A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület Közgyűlésén és Elnökségi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, pártolói tagdíjat köteles fizetni. A pártolói tagdíj mértékét a Közgyűlés, esedékességét az Elnökség határozza meg.

VI.

A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

19. § Az Egyesület testületi szervei

 1. Közgyűlés,

 2. Elnökség,

 3. Ellenőrző Bizottság.

 4. Szakosztályok

20. § Az Egyesület tisztségviselői:

 1. elnök,

 2. ellenőrző bizottsági elnök és tagok,

 3. elnökségi tagok.

VII

A KÖZGYŰLÉS

21. § A Közgyűlés a tagok összessége, a Sportegyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

22. § A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Törvényszék elrendeli. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülménytől számított egy hónapon belüli időre kell összehívni. Rendkívüli közgyűlésre a Rendes közgyűlés szabályait kell alkalmazni.

23. § A Közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Írásbeli szabályszerű összehívásnak számít az is, ha az Elnök a Közgyűlés meghívóját és tárgysorozatot a Közgyűlés időpontját megelőzően 8 nappal a Sportegyesület Honlapján közzéteszi. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság kizárásáról, vagy korlátozásáról a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel határozhatnak.

24. § A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában is ki lehet tűzni.

25. § A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az egyik elnökségi tag elnököl.

26. § A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét közgyűlési határozattal jogi személyé nyilváníthatja.

27. § A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért 2 tag hitelesítenek.

28. § A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő szavazásra jogosultak több mit felének „igen szavazatával) hozza, kivéve azokat a döntéseket, melyet az alapszabály értelmében a jelenlévők szavazásra jogosultak 2/3-ának „igen” szavazatával fogadnak el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

29. § A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, illetve hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont, új Ptk. 8. könyv 1. § (1) bekezdés 1-2. pont], (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

30. § A Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Sportegyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület Elnöke látja el.

31. § A Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint a Sportegyesület honlapján nyilvánosságra hozza.

32. § A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 1. megválasztja a Sportegyesület vezető testületeit: az Elnökséget, Ellenőrző Bizottságot, valamint tisztségviselőit: az elnököt, az elnökségi tagokat, az ellenőrző bizottsági tagokat, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét;

 2. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja a Sportegyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;

 3. a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-os többségével jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;

 4. meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;

 5. a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-os többségével szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg;

 6. tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;

 7. az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;

 8. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. A Sportegyesület éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év május 31. napjáig történik.

 9. éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.

 10. a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-os többségével egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása.

VIII

AZ ELNÖKSÉG

33. § Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Közgyűlés választja 4 évre.

Az Elnökség tagjai az elnök, és 2 elnökségi tag. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg.

34. § (1) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont, új Ptk. 8. könyv 1. § (1) bekezdés 1-2. pont], (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

35. § (1) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

(2) Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább 2 fő jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni.

(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülésekről feljegyzést kell készíteni, melynek megtekintésére az Sportegyesületi és felügyelő bizottsági tagok jogosultak.

36. § Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjaiból 2 fő jelen van.

37. § Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

38. § Az Elnökség feladata és hatásköre:

a) A Sportegyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása.

b) A közgyűlések előkészítése, valamint a közgyűlési határozatok

végrehajtásának ellenőrzése.

c) Az éves költségvetés és beszámoló elkészítése.

d) A Számviteli beszámoló jelentés elkészítése.

e) A Sportegyesület működésével kapcsolatos szabályzatok kidolgozása.

f) Szakosztályok létrehozása

g) A versenynaptár jóváhagyása.

h) Tagfelvételi kérelmek elbírálása.

i) Fegyelmi jogkör gyakorlása

j) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés

kizárólagos hatáskörébe.

IX.

A SPORTEGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

39. § A Sportegyesület tisztségviselői:

a) az Elnökség tagjai,(beleértve az elnököt),

b) Ellenőrző Bizottság tagjai ,(beleértve az elnököt)

c) szakosztályvezetők

40. § A tisztségviselőket a Közgyűlés választja egyszerű többséggel.

X.

AZ ELNÖK

41.§ Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 4 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre korlátozás nélkül újra megválasztható.

42. § Az elnök feladatai:

 1. a Sportegyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása;

 2. a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;

 3. konferenciák és más rendezvények szervezése;

 4. a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;

 5. a Sportegyesület működésének irányítása;

 6. a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan illeti meg;

 7. utalványozási jog gyakorlása önállóan.

 8. tájékoztatja a tagokat a Sportegyesület munkájáról;

 9. az elnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

 10. kezeli a tagdíjbefizetési nyilvántartást.

 11. felügyeli az Egyesület által szervezett versenyek és egyéb rendezvények költségvetését;

 12. az egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorolja

43. § Az alapszabály elnökség tagjaira vonatkozó része (XI. fejezet) az elnökre is vonatkozik.

XI.

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI

44. § Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.

45. § A Sportegyesület elnökségének tagja (elnöke) az lehet:

a) tagja az egyesületnek

b) aki teljesen cselekvőképes, és

c) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és

d) aki magyar állampolgár, vagy

e) aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

f) aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

46. § Az elnökségi tagság megszűnik:

a) a mandátum lejártával

b) Lemondással

c) Felmentéssel

d) Elhalálozással

e) Az egyesületből történő kizárással.

47. § Az elnökség bármely tagja 30 napos határidővel az elnökhöz – amennyiben az elnök mond le az elnökség egy tagjához – benyújtott nyilatkozattal indokolás nélkül lemondhat tisztségéről. A lemondási idő alatt is köteles az egyesület érdekében eljárni. Amennyiben a rendkívüli közgyűlés 30 napon belül a lemondott tag helyére új tagot választ abban az esetben az új tag választásával a lemondott tag tisztsége megszűnik.

48. § Ha az elnökségi tag rendszeresen nem vesz részt az elnökség munkájában,akkor a többi tag felmentését kezdeményezheti. A felmentésről titkos szavazással döntenek.

49. §A megüresedett elnökségi tagság esetén a Rendkívüli közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

XII.

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

50. § A közgyűlés a Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot választ.

51. § Az Ellenőrző Bizottság 3 fős, egy elnök és két bizottsági tag.

52. § Az Ellenőrző Bizottság tagjai az egyesületnél más tisztséget nem viselhetnek. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja,

a) a Sportegyesületnél munkaviszonyban álló, a Sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személy,továbbá

b) az a személy, aki a Sportegyesület elnökségének tagjával illetve a gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói, vagy közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont, új Ptk. 8. könyv 1. § (1) bekezdés 1-2. pont] kapcsolatban áll.

53. § Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.

54. § A Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Sportegyesület elnökségét tájékoztatja. Az ellenőrzéshez külső szakértőt is bevonhat.

55. § Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a) A Sportegyesület pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata.

b)A társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.

c) A tagdíjak befizetésének ellenőrzése.

d) Az éves mérleg felülvizsgálata.

e) A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata.

f) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

56. § Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, megvizsgálni, a Sportegyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

57. §. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a közgyűlést tájékoztatni.

58. § Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezetérdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

59. § Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

60. § Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

61. § Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15. napon belül tájékoztatja az egyesület elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. Ha az utóvizsgálat nem vezet eredményre, az Ellenőrző Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli küldött-közgyűlés összehívását.

XIII.

A SZAKOSZTÁLYOK

62. § Az elnökség a Sportegyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat hoz létre.

63.§ A szakosztály tevékenységét az elnökség által megbízott szakosztályvezető irányítja a Sportegyesület szabályzatai, a küldöttgyűlés és az elnökséghatározatai alapján. A szakosztályvezető személyére a szakosztály tagjai egyszerű szótöbbséggel tehetnek javaslatot.

64. § A szakosztály feladata:

a) a Sportegyesület céljai megvalósításának elősegítése,

b) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a

versenyeken, sporteseményeken való részvétel megszervezése, tevékenységük

fejlesztése, versenyek, sportesemények lebonyolítása,

c) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások

megszervezése,

d) közreműködés az ifjúsági és lakossági szabadidősporttal, valamint a diáksporttal összefüggő feladatok meghatározásában és ellátásában,

e) az elnökség megbízása alapján a Sportegyesület képviselete az országos sportági szakszövetségekben, illetőleg azok területi szervezeteiben,

f) a szakosztályi költségvetés elkészítése, elnökség elé terjesztése, az elnökség határozata alapján vagy szükség esetén a költségvetés módosítására javaslat készítése,

g) az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok ellátása, gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal,

h) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

65. § A szakosztályvezető köteles az elnököt a szakosztály tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek legalább évente egy alkalommal beszámolni. A szakosztályvezető köteles évente legalább egy alkalommal szakosztály-értekezletet tartani, melyre a szakosztályhoz tartozó tagokat köteles meghívni és a szakosztály működéséről tájékoztatást adni.

66. § A szakosztályok működésére vonatkozó részletes szabályokról, szükség esetén szakosztály vezető megbízásáról az elnökség a szakosztály létrehozására vonatkozó határozatban vagy az éves beszámoltatást tárgyaló elnökségi ülésen dönt.

XIV.

A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

67. § A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

68. § A Sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból

tevődnek össze:

 1. a) tagdíjak,

 2. a jogi személy tagok átutalásai,

 3. adományok,

 4. pályázatok,

 5. az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,

 6. az Egyesület rendezvényeinek bevételei.

 7. a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

69. § A Sportegyesület költségei:

a) az alaptevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

b) a működési költségek,

c) gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen

költségek,

d) egyéb költségek.

70. § (1) A Sportegyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékű jogokból állhat.

(2) A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a sajátvagyonával felel. A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásaiért – tagdíj fizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. A Sportegyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja

71. § A Sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

72. § (1) A Sportegyesület kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A Sportegyesület a cél szerinti evékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

(2) A Sportegyesület alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet,valamint alaptevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

73. § (1) A Sportegyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. (2) A Sportegyesület hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a közgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet.

74. § A Sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által megállapított gazdálkodási szabályzat határozza meg. Az ingatlanvagyont érintő kérdésekben a Sportegyesület befektetési szabályzatát kell alkalmazni.

75. § A Sportegyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős.

77. § (1) A Sportegyesület szervezetének tagjai a Sportegyesület elnökségének írásbeli engedélye alapján adományokat gyűjthetnek, reklám és egyéb más bevételeket szerezhetnek a Sportegyesület javára. Bevételszervező tevékenységük azonban nem járhat az adományozók és más személyek zaklatásával, az emberi méltóság sérelmével. A Sportegyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Sportegyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

(2) A Sportegyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

XV.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

78. § Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

XVI

A SPORTEGYSÜLET MEGSZŰNÉSE

79. § A Sportegyesület megszűnik:

a) a közgyűlés döntése alapján átalakul,

b) a közgyűlés a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a Sportegyesületet a nyilvántartásból törlik.

80. § A közgyűlés nem dönthet a Sportegyesület feloszlásáról, ha a Sportegyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a Sportegyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

81. § A Sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

82. § A Sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával a Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

XVII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt az alapszabályt a Sportegyesület Közgyűlése 2014. május 27-én fogadta el. 

 

Az egyesületet a Fővárosi Törvényszék vette nyilvántartásba 15587 szám alatt 77.Pk.60.188/2014/6 iktatószámmal 2014/06/11-én.